Od nas wszędzie blisko 

REGULAMIN

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest
integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również
poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując w/w
czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje na terenie Hotelu Hit i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie
Hotelu www.hithotel.pl
§2 DOBA HOTELOWA
1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną
dobę.
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w
dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku
wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego
obowiązującego Regulaminu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania
wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych
z przedłużeniem doby uzyskają Państwo w Recepcji hotelowej.
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
oraz wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił
należną opłatę za pobyt.
3. Gość najpóźniej w dniu zameldowania zobowiązany jest uiścić opłatę za cały pobyt.
4. W przypadku dużego obłożenia, Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 100% wartości
rezerwacji na 14 dni przed terminem przyjazdu. Przedpłata nie podlega zwrotowi w przypadku anulowania
rezerwacji przez Gościa. Jeśli przedpłata nie wpłynie na konto bankowe Hotelu w wyznaczonym terminie, Hotel
zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
5. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny
22:00.
6. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
hotelowy.
7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną
dobę hotelową.
8. Rezerwacje nieprzedpłacone są utrzymywane do godz. 16:00 w dniu przyjazdu. W przypadku niepojawienia się
Gościa do godz. 16:00 i niepoinformowania recepcji Hotelu o późniejszej godzinie przyjazdu, rezerwacja
zostanie automatycznie anulowana.
9. Wymeldowując się, Gość zobowiązany jest do osobistego pozostawienia klucza w Recepcji hotelu oraz do
poinformowania Recepcjonisty o zwolnieniu pokoju.
§ 4 USŁUGI
1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości
prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU
1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego
usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2. Gość hotelowy powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia
papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli
przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do
Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały
zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości,
znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów
wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów
prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez
dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia
wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego
wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o
tym pracownika Recepcji.
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić
światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz i pozostawić klucz w Recepcji.
6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość przebywający w pokoju, powinien zamknąć drzwi posiadanym kluczem od
wewnątrz.
7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku
opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na
koszt Gościa na wskazany adres.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel
przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy od daty wymeldowania Gościa, a po
upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24
godziny.
§ 8 CISZA NOCNA
1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek
urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie 30 zł/ doba.
3. Na terenie całego hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu
podlega karze grzywny w kwocie 500 PLN.
4. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.
Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę. Zabrania się nadmiernego
hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności,
które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
5. Za zgubienie klucza do pokoju, Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości 50 PLN.